Кои сме ние?

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД е организация с предмет на дейност оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Компанията е учредена през 2014 г., а през 2016 г. получава от Министерството на околната среда и водите Разрешение № ООп-НУБА-08-00/22.03.2016г. за извършване на дейност като организация по оползотворяване за изпълнение задълженията на производителите и вносителите по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и чл. 21, ал.1 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Вижте Разрешението...

Как работим?

Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори могат да изпълняват определените им от Закона за управление на отпадъците задължения за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД, съгласно предоставеното Разрешение, представлява такава колективна система, обединяваща вносителите и производителите на батерии и акумулатори в България за изпълнение на законовите им задължения.

Вижте повече...

Присъединете се

Всеки един от Вас може да се присъедини към БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД, като сключи договор за членство в организацията по оползотворяване.

Чрез сключването на договора за членство вие прехвърляте върху организацията задължението си за организиране, управление и отчитане на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварителното третиране, рециклиране и/или оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, с оглед постигане на целите по ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му.

Вижте повече...

Нашите приоритети са:

- да създадем и управляваме устойчива система за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори;

- да допринесем за създаването на среда, насърчаваща лицата, извършващи дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори за екологосъобразен начин на работа, съобразен с изискванията на законодателството;

- да предоставим на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори икономически ефективно решение за изпълнение на ангажиментите им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, и освобождаване от задължението за заплащане на продуктова такса на ПУДООС;

- да защитаваме интересите на своите членове в областта на оползотворяването на негодни за употреба батерии и акумулатори пред европейските и националните институции, неправителствени организации, медии и обществото;

- да осигурим дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията на нашите членове.

Forms and Form Fields

Forms were introduced briefly in the previous chapter as a way to submit information provided by the user over HTTP. They were designed for a pre-JavaScript Web, assuming that interaction with the server always happens by navigating to a new page.
But their elements are part of the DOM like the rest of the page, and the DOM elements that represent form fields support a number of properties and events that are not present on other elements. These make it possible to inspect and control such input fields with JavaScript programs and do things such as adding functionality to a traditional form or using forms and fields as building blocks in a JavaScript application.

Към всички новини