1.Как работи организацията по оползотворяване?

Организация по оползотворяване е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и което управлява или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

Законът за управление на отпадъците предвижда създаването на организации по оползотворяване с цел обединяване на интересите на търговци и производители на стоки, след употребата на които остават масово разпространени отпадъци, за изпълнение на задължението им за разделно събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 от същия закон.

Вносителите и производителите изпълняват задължението си чрез колективни системи след сключване на договор с организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на отпадъците.

След сключване на договора за членство задължените търговци прехвърлят изцяло върху организацията по оползотворяване своето задължение за извършване на дейностите и постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове по прилагането му.

Събраните лицензионни възнаграждения организацията по оползотворяване използва за да организира и осигури извършването на всички законово изискуеми действия, с оглед постигане и отчитане пред министерството на околната среда и водите на целите на своите членове за разделно събиране и оползотворяване, съгласно декларираните от тях количества и видове пуснати на пазара стоки.

2.Нашето предложение

Ние предлагаме ефективно и икономически изгодно изпълнение на задълженията ви по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Гарантираме ви, че като член на Батери Рисайклинг ЕООД, ще получите:

Коректност, сигурност и конкурентни цени.

Възнаграждението се формира на база количество (в кг.) пуснати на пазара батерии и акумулатори по цената за различните видове съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Натрупаният опит и обемът на дейността на подизпълнителите, с които работим, ни дават основание да ви предложим най-оптималната цена за изпълнение на вашите цели.

Гаранция за изпълнение на поставените в законодателството цели.

За изминалите години Батери Рисайклинг ЕООД успя да се наложи като желан партньор, както за дружествата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, така и за преработвателните предприятия и фирмите, извършващи дейности като подизпълнители по разделно събиране и предварително третиране на отпадъците.

Индивидуално отношение и безплатни консултации.

Като член на нашата организация вие ще получавате индивидуални консултации в областта на отпадъците и ще бъдете информирани своевременно за всяка промяна в законодателството, която ви касае. На вашите служители ще бъде оказвана помощ при месечни отчети, подаване на справки, онлайн отчет и др.

3.Договор за членство

Със сключването на Договор за поемане на задължение за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори Батери Рисайклинг ЕООД се задължава:

 • да изпълнява задълженията на представляваното от вас дружество за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори съгласно целите и в сроковете посочени в действащото законодателство
 • да извърши горните дейности при спазване на изискванията на екологичното законодателство и да отчете съгласно нормативно установения срок и начин изпълнението на тези дейности.
 • Вашите основни задължения, в качеството на възложител по договора, са:

 • да отчитате ежемесечно видовете и количествата батерии и акумулатори, пуснати на пазара през предходния месец
 • да заплащате в договорените срокове възнаграждението по сключения между нас договор

Договор за членство в Батери Рисайклинг ЕООД

Анекс към Договора за членство в Батери Рисайклинг

Свържете се с отдел Работа с клиенти

4.Онлайн отчетност

С цел оптимизиране на работата и за улеснение на своите членове, Батери Рисайклинг ЕООД създаде система за електронно отчитане по договора за членство. Системата позволява в реално време да се проследяват количествата, декларирани към Батери Рисайклинг ЕООД, всички издадени платежни документи, както и направените плащания към/от организацията. Ползването на системата е изключително лесно и удобно. Издадените чрез електронната система фактури, дебитни и кредитни известия се получават от клиента чрез изтеглянето им в браузъра и/или изпращането им на посочения от фирмата e-mail.

Право да ползва системата за електронно отчитане има всяко дружество, членуващо в Батери Рисайклинг ЕООД, след подписването на Допълнително споразумение към договора за членство.

Допълнителното споразумение може да бъде сключено по всяко време на отчетната година. Подписването му не прекратява възможността за подаване на справки по факс или e-mail, по реда описан в Договора, в случай на невъзможност на членуващото дружество да въведе самостоятелно данните, поради технически или други причини.

Основни функции на системата

 • Подаване на месечни и годишни справки за пуснати на пазара батерии и акумулатори;
 • Преглед на подадени месечни справки за минали периоди;
 • Преглед и отпечатване на издадени от Батери Рисайклинг ЕООД счетоводни документи – фактури, дебитни и кредитни известия;
 • Изготвяне на справки за издадени от Батери Рисайклинг ЕООД счетоводни документи – фактури, дебитни и кредитни известия;
 • Изготвяне на справки за декларираните количества батерии и акумулатори по видове;
 • Получаване на информация в реално време за размера на текущото задължение на клиента към организацията.

Достъп до всички документи, свързани с договора за членство с Батери Рисайклинг ЕООД - договор, анекси, удостоверения, писма.

Изтеглете Допълнително споразумение за ползване на електронна система за отчитане

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на потребителско име и парола за достъп

5.Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда и води

Изпълнителна агенция по околна среда и води (ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ)